Opplegg:

 • Kandidaten må i god tid før modulen starter gjøre en avtale med en modulveileder. Vedkommende bør ha særlig god kompetanse innenfor emnets tema. Veileder må godkjennes av FU. Send navn og en oversikt over potensiell veileders kompetanse til spesialist@vetnett.no . Veilederavtale sendes til samme adresse når veileder er godkjent.
 • Det skal gjennomføres 2 ukers relevant praksis. Praksisen må dekke både akutt- og intensivbehadling. Kandidaten må selv finne praksisplass, og melde inn dette til spesialist@vetnett.no.
 • Den enkelte må selv sette seg inn i relevant og oppdatert faglitteratur.
 • Frister for innleveringer annonseres på vetnett.no på siden for aktive spesialistkanddiater.

Journal club

I modulen vil det bli arrangert 2 journal clubs via Teams.
Den enkelte kandidat finner en artikkel som er relevant for temaet. Artikkel sendes i et format som kan deles med øvrige kandidater til spesialist@vetnett.no før påske.

Frist: 22. mars 2024

Artiklene formidles av sekretariatet til samtlige kandidater. Alle leser artiklene i forkant, og to kandidater presenterer hver sin artikkel hver gang, slik at alle får presentert én artikkel. Artikkelen legges frem for medkandidatene, og følges av diskusjon + plenumdiskusjon.

Det er obligatorisk å delta. 

Datoer legges ut i forkant av emnets oppstart, og det vil bli sendt ut oversikt over hvem som presenterer når. Det vil også være mulig å bytte datoer seg imellom ved behov (innen en gitt frist).

Journal club vår 2024: 15. mai kl. 11 - 13
40 minutter settes av per kandidat

Ca. 20 - 25 minutter: Presentasjon av artikler og kommentarer til denne
Ca. 15 minutter felles diskusjon

Innleveringer:

Det skal leveres inn 3 journaler.

Siste frist for journaler: 24. mai

Krav til journalene:

 • Tema:
  • Journalene må representere et variert kasusbilde og til sammen dekke både akuttmedisin og intensivbehandling.
 • Minst en av journalene skal være skrevet fra praksissted, og det skal merkes hvilken journal dette gjelder.
 • Journalene skal i denne modulen skrives som vanlige journaler.
 • Det forventes et faglig nivå som ligger over det som kan betraktes som forventet kunnskap hos en hesteveterinær, og det skal der det er naturlig refereres til relevante kilder.
 • Det er tillatt å samarbeide om journalkasus, men den enkelte må skrive og levere egne journaler.
 • Modulveileder må gjennomgå og godkjenne journalen før innlevering.
 • Det legges vekt på diskusjonsdelen, som må inkluderes også i kasuistikker.
 • Journalene må leveres til frister oppgitt på infosiden til aktive kandidater på vetnett.no

Journalene leveres som PDF til spesialist@vetnett.no

Journalene vurderes av fagutvalget, og om journalen ikke godkjennes ved første innlevering vil man få en kommentar om hva som bør endres, og anledning til å revidere journalen og levere på nytt.


Journalene må være godkjent for å kunne fremstille seg til muntlig eksamen.


Litteratur:


Det er åpent for selv å finne aktuell faglitteratur og gode artikler. Finner man noe særlig nyttig oppfordres det til å dele dette med kandidatene.

Southwood, Louise, Wilkins, Pamela A.
Equine Emergency and Critical Care Medicine
Innbundet / 2014 / Engelsk
ISBN: 9781840761948

Management of Emergency Cases in the Field
Edited by Isabelle Kilcoyne MVB, DipACVS - Department of Surgical and Radiological Sciences, UC Davis School of Veterinary Medicine, Davis, California, USA
Volume 37, Issue 2, Pages 245-520 (August 2021)
Lenke til nedlasting: Veterinary Clinics of North America: Equine Practice

Vurdering:

Muntlig eksamen: Tirsdag 18. juni på NMBU kl. 13 - 15
Rom: Cerebellum CB2025 (2. etg) - oppmøte i Hippocampus

Husk å medbringe legitimasjon til eksamen!

Eksamen varer i ca. 30 minutter. 10 minutter vil brukes til eksaminering i en av kandidatens journaler. Det vil ikke på forhånd informeres om hvilken journal som skal eksamineres. Resten av tiden vil bli generell eksaminering i emnet.

Resultatet vil bli meddelt på sms eller e-post etter at hele eksamen er over.

Kontinuasjonseksamen: Ved ikke-godkjent eksamen eller gyldig fravær vil det tilbys ny eksamen i slutten av august. MERK! Ved manglende oppmøte til eksamen uten gyldig grunn tilbys ny eksamen ved neste ordinære eksamen (neste vår). Eventuelt fravær bes meldes fra om så fort som mulig.