Å arbeide for en god HMS-kultur på arbeidsplassen er viktig. For å få til det er det nødvendig å sette av tid til systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid (Internkontroll). Det finnes mange hjelpemiddel og verktøy, og enkle grep kan ofte ha stor effekt. Her får du oppskriften på hvordan du kan foreta en risikovurdering på arbeidsplassen din.

  • Kartlegge

Først må en kartlegge og finne farekildene. Gå metodisk fram og skriv ned det dere finner. Hva kan tenkes å forårsake sykdom eller skade - akutt eller over tid? Hva kan gå galt?

  • Risikovurdering

Så må en vurdere risikoen. Hva kan skje, hvor sannsynlig er det og hva er konsekvensene? Hvem kan komme til skade? Gå gjennom de ulike farekildene med dette for øyet.

  • Forebygging

Hva kan en gjøre for å unngå at noen blir skadet? Er det mulig å fjerne risikoen fullstendig? Hva kan en gjøre for å begrense skadene dersom det likevel skulle skje? Skriv ned aktuelle tiltak for hver av farekildene dere har avdekket.

  • Tiltak, videre arbeid

Nå har dere en oversikt over farekilder, hva som kan skje, hvor sannsynlig det er, og hva dere kan gjøre for å hindre det. Sett opp en prioritert liste. Start med det viktigste: Betydelige farekilder med høy risiko og stor sannsynlighet. Tiltak som er enkle, raske og rimelige bør også prioriteres høyt. Disse er det ingen grunn til å vente med. På listen må det også stå hvem som har ansvaret for at det blir gjennomført.

Risikovurderingen er ikke gjort én gang for alle. Fastsett ny dato for gjennomgang. Gå gjennom vurderingene på nytt, og gjør endringer hvis det er nødvendig.

Nyttige lenker

Lenke til Arbeidsmiljøtilsynets side om Helse, miljø og sikkerhet

Lenke til Enkel modell for risikovurdering (Arbeidstilsynet)

Lenke til Arbeidstilsynets «Arbeidsmiljøguiden»

Arbeidsmiljøguiden er et elektronisk verktøy som gir deg en enkel innføring i hva systematisk arbeidsmiljøarbeid er, enten du er arbeidsgiver, verneombud eller arbeidstaker. Her finner du en enkel oversikt og gode råd for å komme i gang.