God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. Det er viktig å bygge kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.

God ledelse er en nøkkelfaktor for nærvær. Gode ledere ser den enkelte medarbeider og legger til rette, støtter og utfordrer. Ledere skaper tillit gjennom tydelige roller og oppnår resultater gjennom selvstendige, aktive, og kompetente medarbeidere i et godt arbeidsmiljø.  Det betyr at leder delegerer oppgaver og ansvar ut fra ferdigheter og muligheter som den enkelte har.  En støttende kultur hvor hver enkelt får tildelt ansvar og delegert oppgaver med støtte fra leder og medarbeidere.

Guide til god ledelse

KS har utviklet en Guide til god ledelse. I denne guiden er det spørsmål og refleksjonsoppgaver vi oppfordrer ledere til å gå gjennom.

Ledere som lykkes har evne til:

  • å bygge tillit og ha godt samspill med de folkevalgte
  • å styre etter verdier, mål og rammer, ta beslutninger og vise gjennomføringskraft i tråd med politiske vedtak og føringer
  • å se helhet og sammenheng i organisasjonen for å sikre god utnyttelse av kompetanse og ressurser
  • å kommunisere tydelige forventninger, gi tilbakemeldinger og anerkjennelse til den som fortjener det
  • å legge til rette for læring og utvikling, gjennom å involvere og gi ansvar til medarbeidere
  • å skape oppslutning om endringer og få alle med seg i endringsprosesser
  • å involvere innbyggere og andre aktører i utvikling av tjenestene

Du kan laste ned mer informasjon via følgende lenke til KS-dokumentet "Guide til god ledelse"

10 faktor

10-FAKTOR er et forskningsbasert verktøy for å måle variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater, og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Kunnskap om de ti faktorene bør ses på som grunnleggende lederkompetanse. Resultatene bør henge sammen med øvrig arbeidsgiverpolitikk og planarbeid. De ti faktorene er også betydning for sammenhenger med sykefravær, eks rollekonflikter. Lenke til 10-FAKTOR 

Faktor1 – oppgavemotivasjon; Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende.

Faktor 2 – mestringstro: Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.

Faktor 3 – selvstendighet; Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.

Faktor 4 – bruk av kompetanse; Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb (også kalt kompetansemobilisering).

Faktor 5 – mestringsorientert ledelse; Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste

Faktor 6– rolleklarhet; Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.

Faktor 7 – relevant kompetanseutvikling; Opplevelse av å få relevant kompetanseutvikling i jobben medarbeideren gjør.

Faktor 8 – fleksibilitetsvilje; Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

Faktor 9 – mestringsklima; I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.

Faktor 10 – nytteorientert motivasjon; Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

Når undersøkelsen er gjort, begynner arbeidet. Nå skal det jobbes med resultatene fra undersøkelsen. For og lykkes er det avgjørende at det er et godt samarbeid med tillitsvalgte, verneombud, ansatte og leder.

Etisk lederskap

En leder har ansvar for at tjenesten holder høy etisk standard. Dette er nedfelt i helselovgivningen, helsepolitiske grunnlagsdokumenter og i kommunelovens formålsparagraf. Ledelse innebærer blant annet å legge til rette for medarbeidernes selvstendige arbeid. Å legge til rette for etisk refleksjon og kompetanseoppbygging i etikk er en viktig del av dette.

Jeg er leder. Hvilket ansvar har jeg? Hva vil jeg med mitt lederskap? Refleksjonshåndboka for etisk lederskap i helse- og omsorgstjenestene inspirerer til refleksjon over slike spørsmål. Lenke til bestilling av heftet.