Psykisk helse deles ofte inn i god psykisk helse, psykiske plager og psykiske lidelser. Psykiske helseproblemer brukes ofte som en fellesbetegnelse for plager og symptomer som påvirker tanker, følelser, atferd og omgang med andre.

Åpenhet og forståelse

Det er viktig med en åpen dialog slik at arbeidsgiver og medarbeidere kan få mulighet til å forstå hva man går igjennom og hvilke behov man har som arbeidsgiver og arbeidsplassen kan være med på å fylle.

Mennesker med psykiske lidelser er like forskjellige som alle andre. Det er derfor vanskelig å generalisere og å gi en enkel oppskrift på hvordan de kan møtes på best mulig måte. Mange synes det er en belastning å skulle være åpen om sine helseproblemer på arbeidsplassen og er usikre på hva de kan klare.

Lenke til en oversikt over psykiske sykdommer og konsekvenser for jobb. Hvordan påvirkes arbeidsevnen, og hvordan følge opp medarbeidere.

Tilrettelegging

Det kan være lurt å vurdere om ansvar og arbeidsoppgaver skal avgrenses i en periode for at den det gjelder ikke skal føle at oppgavene vokser en over hodet. Å legge til rette for et tettere samarbeid med kolleger kan være et godt alternativ. Dersom sykmelding er nødvendig er gradert å foretrekke slik at man ikke mister kontakten med arbeidsplassen. Isolasjon ofte et tegn på for eksempel angst og depresjon, og dette vil kunne forsterke symptomene.

Helsedirektoratet har laget filmer som demonstrerer inkludering i praksis, med råd til ledere. Her kan du som leder få tips og råd for samtalen med medarbeideren. Lenke til filmer som demonstrerer inkludering i praksis

Inkludering

En forutsetning for å lykkes med inkludering er godt samarbeid mellom arbeidsplassen, personen selv og mellom helsepersonell og NAV. Åpenhet, forståelse og tilrettelegging er også en stor del av inkluderingen.

Helsedirektoratet har en fin oversikt over arbeid og psykisk helse – med nyttige lenker for arbeidsgivere og befolkningen. Lenke til oversikt over arbeid og psykisk helse

Helsedirektoratet står bak nettstedet Helsenorge.no. Lenke til Helsenorge.no, med mer informasjon om arbeidsmiljø og psykisk helse. Her finner du tips og råd til kolleger, ledere og den som har den psykiske helseplagen.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid her et prosjekt i noen fylker «Jobbmestrende oppfølging». Dette er et lavterskeltilbud der den som sliter kan ta kontakt uten henvisning fra fastlege, med mål om å komme i jobb. Lenke til mer informasjon.