Gjensidig tillit og god rolleforståelse er avgjørende for et godt samarbeidsklima. Likeverdige parter og gjensidig respekt for hverandres roller gjør det lettere å håndtere uenighet i sak. Viktig å kunne skille sak og person.

 • Ledere og tillitsvalgte bør avklare sine roller og forventninger til hverandre
 • Hvilket mandat har de ulike partene i samarbeidet
 • Hvordan henter partene innspill fra andre
 • Hvordan lager vi samarbeidsarenaer som gjør at partene møtes som likeverdige
 • Hvordan skape kultur som innbyr til tillit mellom partene
 • Felles opplæring og kompetanse

Kompetanse: HMS-/IA-arbeidet forutsetter langsiktighet, og at arbeidsgiver sørger for at linjeledelse, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har den kompetanse som er nødvendig for a å utføre arbeidet. Det må være bred medvirkning fra de ansatte med partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet.

Definisjon

Arbeidsgiver har ansvar for øverste ansvar for arbeidsmiljø

 • Arbeidstaker har medvirkningsplikt
 • Verneombud er alle ansattes representant i HMS-spørsmål. Skal følge opp AML
 • Tillitsvalgte skal ivareta sine medlemmer. Rettigheter og plikter ihht både AML og Hovedavtalen.
Aktuelle lover
 • AML
 • Hovedavtalen i KS
 • hovedtariffavtalen
 • IA-avtalen (Arbeidsgivernes og arbeidstakernes forpliktelser på virksomhetsnivå)
Nyttige lenker
Arbeidsgiver har ansvar for:
 • Ha et sterkt engasjement i IA-arbeidet
 • Sørge for langsiktighet i tenkning og systematisk samarbeid.
 • Utarbeide rutiner for å følge opp sykemeldte
 • Ta initiativ til samtale og lage oppfølgingsplan sammen med den enkelte sykemeldte
 • Sørge for tilrettelegging ved behov, så langt det er mulig
 • Bidra til kompetanseutvikling ved behov
Ansatte har ansvar for:
 • Bidra positivt til dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i, eller komme tilbake til arbeidet
 • Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen
 • Opplyse om egen funksjonsevne og mulighet for å være i hel- eller deltidsarbeid.
 • Delta i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan, og bidra aktivt i tilrettelegging av arbeidet og avklaring av funksjonsevne.
Tillitsvalgte har ansvar for:
 • Følge opp hms- og IA-arbeidet på arbeidsplassen
 • Være pådriver for at virksomheten inngår en IA-avtale
 • Bidra i arbeidet med å utforme mål og tiltak
 • Bidra til å skape en positiv holdning til IA-arbeidet blant de ansatte
 • Bidra til å fremme en grunnleggende positiv holdning til inkludering
 • Støtte ansatte med spesielle behov
 • Bidra aktivt med sin kompetanse
 • Utvikle sin kompetanse på IA-området
Verneombudet skal:
 • Følge opp hms- og IA-arbeidet på arbeidsplassen
 • Bidra til å skape en positiv holdning til hms- og IA-arbeidet blant de ansatte
 • Bidra aktivt med sin kompetanse
 • Utvikle sin kompetanse på hms- og IA-området