Det finnes flere forskjellige definisjoner av vold og trusler i faglitteratur og forskningsrapporter. Vold og trusler i arbeidslivet kan beskrives som hendelser hvor arbeidstakere blir angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære.

Trussel er et verbalt angrep eller handling som tar sikte på å skade eller skremme en person.

Vold er enhver fysisk eller psykisk skade på person. Det kan også defineres som vold når arbeidstakere opplever utagerende handlinger hvor det utøves stort skadeverk på inventar og utstyr.

I kommunal sektor er det innenfor helse- og sosial og undervisning at det i størst grad rapporteres om trusler og vold. De som utøver vold eller trusler er i hovedsak tredjepart, det vil si pasienter, elever, klienter og brukere av tjenester. Mellom fem og seks prosent sier de har vært utsatt for vold minst en gang pr. måned, og dobbelt så mange kvinner som menn rapporterer at de blir utsatt for vold og trusler.

Holdninger

Mange arbeidstakere i utsatte bransjer unnlater å rapportere vold og trusler fordi de anser det for å være en del av arbeidet. Vold og trusler må tas på alvor uavhengig av arbeidets art både fra arbeidsgiver og arbeidstakerne selv. Strategier og systematisk arbeid for å forebygge og håndtere vold og trusler må ha stort fokus i utsatte virksomheter. Lederen har ansvar for å jobbe aktivt for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler. Dette gir forutsigbarhet og bidrar til å fremme trygghet i arbeidsmiljøet

 • Forebygge
  Arbeidsplassen må risikovurdere og forebygge vold og trusler gjennom et bevisst HMS-arbeid, et proaktivt avvikssystem og gode rutiner for håndtering på arbeidsplassen. Arbeidets organisering, arbeidsoppgaver og arbeidsoperasjoner må risikovurderes. Opplæring i både forebygging og håndtering av trusler og vold står sentralt i det forebyggende arbeidet. 
 • Håndtering
 • Rapportering
  Arbeidsgiver har ansvar for å registrere og rapportere når episoder oppstår via HMS-systemet i virksomheten. Arbeidsgiver er ansvarlig for å sende skademelding til NAV og melding til arbeidsgivers forsikringsselskap når det har vært en volds- eller trusselsituasjon. Arbeidstaker rapporterer hendelsen til nærmeste leder, og sjekker at skademelding sendes fra arbeidsgiver. Arbeidstakeren må ta kontakt med lege for å sikre dokumentasjon. Dette er meget viktig dersom varig skade oppstår på sikt.
 • Beredskap
  Arbeidsgiver har ansvar for å ha en beredskap til å håndtere vold og trusselsituasjoner. Rutiner for håndtering av situasjoner og oppfølging av individ og arbeidsmiljøet er en del av HMS-systemet i virksomheten. Dette må øves på med jevne mellomrom, slik at man vet hva som skal gjøres når det oppstår en situasjon.
Oppfølging

Oppfølging av enkeltindivider og arbeidsmiljøet som har blitt utsatt for vold eller trusler er et lederansvar. Samtidig er det viktig at leder involverer tillitsvalgte og verneombud i arbeidet generelt og spesielt når det gjelder arbeidsmiljøet som helhet.

Lover og forskrifter
 • Lov av 17. juni 2005 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
  • Aml. § 1-1
  • Aml. § 2-1. Arbeidsgivers plikter
  • Aml. § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt
  • Aml. § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Aml. § 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten.
  • Aml. § 3-3. Bedriftshelsetjeneste
  • Aml. § 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet
  • Aml. § 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Aml. § 5-1. Registrering av skader og sykdommer
  • Aml. § 6-2. Verneombudets oppgaver
  • Aml. § 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver
 • Internkontrollforskriften § 5, annet ledd
Verktøy