Norsvin ønsker fokus og bred interesse på svineavl og svinefaget. Norsvinstipendet kan benyttes som hel- eller delfinansiering av:
 

  • Mindre forskningsprosjekter
  • Utvikling av prosjekt- og produktideer
  • Litteraturstudier/sammenstillinger av interessante problemstillinger
  • Studieopphold, fortrinnsvis utenlands

Beløpet er i utgangspunktet 20.000 kroner, men ved spesielt interessante prosjekter kan beløpet økes. Stipendet kan deles på flere søkere. 50% av beløpet kan utbetales ved start av prosjektet, mens de øvrige midlene utbetales etter at prosjektet er avsluttet.

 

Sluttproduktet overleveres Norsvin i form av en rapport og en oppsummering på 1 - 1 ½ side, som vurderes brukt i ders fagtidsskrift Svineavlsnytt.

 

Alle med kunnskaper og interesser for svineproduksjon er velkomne til å søke, men stipendet er primært tiltenkt forskere/stipendiater ved Norges veterinærhøgskole, Norges landbrukshøgskole eller andre vitenskapelige institusjoner.

Søknaden må inneholde de viktigste data om søkeren og beskrivelse over hva beløpet er tenkt brukt til.

Søknadsfrist er normalt 31. desember. 
Søknad sendes:
Norsvin
Pb. 504
2304 Hamar

Spørsmål om Norsvinstipendet rettes til adm.sjef Arne-Henrik Sandnes, tlf. 62 51 01 21. Se for øvrig Norsvins internettsider www.norsvin.no.