Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund er et samarbeidsprosjekt mellom Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Norsk Kennel Klub, Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening og Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO).

Stiftelsen ble dannet i 1997 for å fremme forskning på kreft hos hund og derigjennom bidra til å redusere kreftsykelighet hos hunder. Formålet skal oppnås blant annet ved å:

  • Kartlegge kreft hos hund
  • Påvise mulige årsakssammenhenger ved kreft hos hund
  • Utvikle behandlingsmetoder ved kreft hos hund
  • Yte støtte til forskning omkring kreft hos hund, herunder forskning som også kan komme til nytte ved tilsvarende sykdommer hos mennesket

Av innsamlede midler stilles 70.000 kroner til disposisjon for forskning som faller inn under stiftelsens formål.

Det forventes at personer eller institusjoner som mottar midler fra fondet publiserer resultater fra den forskningen som utføres. Det skal sendes rapport til fondet om hvordan midlene benyttes, innen ett år etter tildeling.

Søknaden må inneholde omtale av bakgrunnen for prosjektet det søkes midler til, forventet mål, plan for gjennomføring, kostnadsramme og  søkerens faglige kvalifikasjoner.

Kontakt fondet om søknadsfrist. 
Søknad sendes:
Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund
VESO
Pb. 8109
Dep. 0032 Oslo