1. Godkjenner innkalling, saksliste og stemmefordeling.
 2. Behandler sentralstyrets årsberetning, regnskap og budsjett samt fastsetter medlemskontingent og innbetaling til organisasjonsfondet.
 3. Velger ordfører og varaordfører for to år om gangen.
 4. Velger president, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer til sentralstyret.
 5. Velger medlemmer til kontrollutvalg og valgkomitéen og velger revisor.
 6. Velger medlemmer til DNV's lovutvalg og Yrkesetisk Råd.
 7. Velger æresmedlemmer, innbudte medlemmer og foretar tildeling av DNVs fortjenestemedalje.
 8. Fastsetter instruks for generalsekretær, revisor, kontrollutvalg og Yrkesetisk Råd.
 9. Fastsetter regler for utbetaling av godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder godtgjørelsens størrelse.
 10. Vedtar endringer i DNVs lover og regelverk forøvrig såfremt dette ikke er tillagt sentralstyret.
 11. Godkjenner lokalforeninger, særforeninger og forhandlingsutvalg og lover/vedtekter for disse.
 12. Behandler ekstraordinære saker.