§ 8.A.1. Ordførers rolle

Ordfører er DNVs øverste tillitsvalgte, og leder gjennomføring av DNVs representantskapsmøte. Ordføreren er ansvarlig for innkallingen til representantskapsmøtet og plikter å sette seg godt inn i sakene som skal fremmes. Ordføreren skal gjennom sin møteledelse sikre at sakene blir godt opplyst, at prinsipielle spørsmål og konsekvenser blir tydelige, og at representantene får fremmet sine synspunkter før representantskapet fatter vedtak. Ordføreren skal se til at det skrives referat. Varaordfører har møterett på representantskapsmøtet og kan bistå ordfører.

§ 8.A.2. Gjennomføring av representantskapsmøte – agenda
 1. Innledning – ønske velkommen

  a) praktiske opplysninger fra sekretariatet

  b) navneopprop og angivelse av stemmefordeling

  c) referer hvordan innkalling er gjennomført og sakslista er gjort kjent

  d) konkluder om innkalling og saksliste er godkjent og møtet lovlig satt

  e) referer stemmeregler

  f) velge referent, 2 til å signere referat fra representantskapsmøtet og 2 tellekorps á 2 personer

 2. Minneseremoni for avdøde medlemmer siden forrige representantskapsmøte (ett minutt stillhet)
   
 3. Referer rekkefølge for videre saksbehandling og poengter eventuelle feil/rettelser/endringer
   
 4. Gjennomgang av sentralstyrets årsberetning ved DNVs president
  a) åpne for kommentarer/spørsmål etter gjennomgang
   
 5. DNVs regnskap legges fram av DNVs generalsekretær
   
 6. Lønn og godtgjørelser

  a) fastsette regler for utbetaling av godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder godtgjørelsens størrelse
  b) fastsette godtgjørelse/lønn for DNVs president

 7. DNVs budsjett, inkludert medlemskontingent og innbetaling til organisasjonsfondet og støttefondet, legges fram av DNVs president før forslag til vedtak refereres av ordfører
   
 8. Fastsette vedtekter og instrukser

  a) revisjon av DNVs vedtekter og instrukser
  b) godkjenne nye underorganer

 9. Andre innkomne saker
   
 10. Saker som berører medlemskap

  a) utpeke æresmedlemmer og inviterte medlemmer
  b) vedta eksklusjoner
  c) tildele DNVs fortjenestemedalje

 11. Valg av

  a) ordfører og varaordfører
  b) DNVs president, styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret
  c) medlemmer til kontrollutvalget, valgkomitéen, vedtektsutvalget og yrkesetisk
  d) rådrevisor

 12. Avslutning

  a) praktiske opplysninger ved sekretariatet
  b) signering av vedtaksprotokoll
  c) takke for samværet

§ 8.A.3. Ordførers oppgaver mellom representantskapsmøtene

Ordfører skal holde seg orientert om foreningens virksomhet mellom representantskapsmøtene, og har rett til å møte som observatør på sentralstyremøter når relevante saker for representantskapet behandles. Innkalling og referat fra sentralstyremøter, samt referater fra forhandlingsutvalg, særforeninger, lokalforeninger, pensjonist- og studentforeninger skal rutinemessig formidles ordfører til orientering.