Kontrollutvalget skal gjennomgå desisorenes rapporter, foreningens reviderte årsregnskap og sentralstyrets disposisjoner. Kontrollutvalget foretar en helhetsvurdering i forhold til gjeldende vedtekter, handlingsplan, budsjett og øvrige vedtak fattet av representantskapet.

Kontrollutvalget skal gjennomgå foreningens reviderte årsregnskap og avgi uttalelse til representantskapet om regnskapet og sentralstyrets og DNVs utvalg og foreningers virksomhet. Representantskapet kan be kontrollutvalget om uttalelse også i andre saker.

På representantskapsmøte høsten 2022 ble følgende kontrollutvalg valgt:

Medlemmer:

Ole Aamodt
Anne Stine Foldal Aam (DNV-N)
Knud Sveen Torjesen (DNV-A)

Varamedlemmer:

Karl Erik Birkeland 
Rune Bratås (DNV-N)
Kristin Seljetun Opdal (DNV-A)