Veterinærforeningens profesjonsetiske retningslinjer, skal ære retningsgivende både ved behandling av konkrete saker og ved prinsipielle vurderinger i rådet. Lenke til DNVs profesjonsetiske retningslinjer

Rådet har som oppgave å behandle saker av yrkesetisk art. Rådet skal gjennom sine vurderinger og uttalelser anvise retningslinjer for hva som anses å være god skikk av og blant veterinærer.

Yrkesetisk råd består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer som velges på representantskapsmøtene.

Vedtektene for Yrkesetisk råd kan du lese her

Saksbehandlingsrutiner

Klager og den klagen gjelder mottar e-post med beskjed om at veterinæren(e) forelegges klagen og får 4 uker fra oversendt e-post på å kommentere de forhold klagen tar opp. Svaret fra veterinæren sendes til klager for ny kommentar og får 2 ukers frist til å kommentere. Begge parter gjøres oppmerksom på at dette er siste mulighet til å kommentere.

Alle dokumenter (klage, kommentarer til klagen, utfyllende informasjon m.m.) som ønskes behandlet i rådet må oversendes i eget dokument (Word, PDF eller papir), vedlagt en e-post. Når dokumentene fra begge parter har kommet inn behandles saken i neste møte i Yrkesetisk råd.

Møter i 2023

Lenke til klagerutiner