1.1   Veterinæren arbeider for god dyrehelse og god dyrevelferd og ivaretar mattrygghet og folkehelse på alle nivåer, ut fra den enkeltes arbeid og posisjon.

1.2   Veterinæren har et særlig ansvar for å formidle opplysninger om dyrs velferd, ikke minst der hensynet til dyr kommer i konflikt med økonomiske eller andre menneskelige interesser.

1.3   Ut fra egen rolle og posisjon arbeider veterinæren for en sunn dyrepopulasjon og en god folkehelse ved aktivt å bidra til å forebygge og bekjempe smittsomme dyresjukdommer og zoonoser.

1.4   Veterinæren engasjerer seg i den offentlige debatt omkring veterinærmedisinske spørsmål og gir saklig informasjon forenlig med vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Opplysninger skal gi et riktig bilde og ikke virke villedende overfor publikum.

1.5   Veterinæren tilegner seg kunnskap om miljøspørsmål, og er seg bevisst den påvirkning han eller hun har på miljøet og samfunnet. Veterinærene begrenser forurensing av miljøet gjennom riktig bruk av desinfeksjonsmidler, legemidler og andre kjemikalier og oppmuntrer sine kunder til å gjøre det samme.