Holdning og ansvar
I DNV er det nulltoleranse for trakassering eller annen utilbørlig adferd. DNV som organisasjon har et ansvar både for å forebygge og hindre trakassering og annen utilbørlig opptreden, og også for å reagere dersom slik adferd likevel finner sted.

Formålet med disse retningslinjene er å beskrive hvordan tillitsvalgte og personer som opptrer på vegne av DNV skal opptre og hvilke varslingsrutiner som gjelder dersom trakassering og annen utilbørlig opptreden finner sted. Retningslinjene gjelder også for deltakere ved arrangementer i DNVs regi.

Tillitsvalgte i DNV som blir kontaktet om trakassering eller annen utilbørlig opptreden må ta alle slike henvendelser alvorlig og må straks gripe inn for å stanse dette. Tillitsvalgte i DNV skal aldri utsette noen for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Den enkelte tillitsvalgte har ansvar for at dette blir fulgt.

DNV har ansvar for å se til at disse retningslinjene gjøres kjent i alle deler av organisasjonen.

Tillitsvalgt
Med tillitsvalgte i DNV menes her styremedlemmer/varamedlemmer, observatører i styret, medlemmer/varamedlemmer /observatører i DNVs sentralstyre, forhandlingsutvalg, særforeninger, lokalforeninger, Yrkesetisk Råd, lokale DNVtillitsvalgte og andre som er utpekt av DNV i ulike råd og utvalg.

Hva er trakassering og utilbørlig opptreden? Trakassering og utilbørlig opptreden kan forekomme i ulike varianter. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Lenke til omtale hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Se nærmere omtale av hva som er mobbing via lenke til Arbeidstilsynets nettside.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom, jfr likestillings- og diskrimineringslovens § 13. Både opplevelsen av og intensjonen med handlingen kan hver for seg avgjøre om det er snakk om seksuell trakassering.

Fremgangsmåte ved varsling om trakassering og utilbørlig opptreden

  • Den som utsettes for eller er vitne til trakassering eller annen utilbørlig opptreden på arrangementer/aktiviteter i DNVs regi bes rapportere dette. Tillitsvalgte varsler til en overordnet tillitsvalgt. Alle saker kan også varsles til DNVs leder/generalsekretær. Personer som ikke er tillitsvalgte og som er vitne til eller utsettes for trakassering, varsler til DNVs leder, generalsekretær eller sekretær for den aktuelle særforening/utvalg. Dersom tillitsvalgte mottar gjentatt varsel om trakassering/utilbørlig opptreden eller varsel om alvorlig hendelse skal DNVs leder eller generalsekretær alltid varsles.
  • Den som mottar varsel om trakassering eller annen utilbørlig opptreden er forpliktet til å gå inn i saken og vurdere aktuelle tiltak, eventuelt varsle videre til DNVs leder/generalsekretær. Dette skal skje umiddelbart etter at varsel er mottatt.
  • Alle som varsler om trakassering og annen utilbørlig opptreden skal ha krav på konfidensialitet utad.
  • Begge sider i en sak skal alltid bli hørt.
  • Den som varsler skal informeres om hvordan saken håndteres.
  • Når saken er ferdig behandlet og eventuell reaksjon er gitt, skal informasjon om dette gis til både den som varsler og den det varsles om.
  • Dersom noen utsettes for seksuelle overgrep eller andre straffbare forhold innenfor retningslinjens ramme, skal disse tilbys støttepersoner i organisasjonen. De bør også motiveres til å anmelde forholdet. Det er rettsvesenet som har ansvaret for å avgjøre om eventuelle saker om seksuelle overgrep er i strid med norsk lov.