5.4.1.    Veterinæren setter seg inn i egne plikter og rettigheter når et nytt arbeidsforhold innledes, og holder seg oppdatert om aktuelle endringer.  

5.4.2.    Veterinære arbeidsgivere informerer sine ansatte om aktuelt regelverk for virksomheten og ansettelsesforholdet.  

5.4.3.    Veterinæren bidrar til et godt arbeidsmiljø og viser respekt for de andre på arbeidsplassen.  

5.4.4.    Veterinæren melder fra om uforsvarlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Lojalitet er ikke til hinder for dette.  

5.4.5.    Veterinæren drar ikke på utilbørlig vis nytte av kunnskap som tilegnes i arbeidsforholdet eller misbruker på annen måte sin stilling til personlig vinning.    

5.4.6.    Veterinæren er seg bevisst sin posisjon som rollemodell for andre.