Dersom det er grunn til å tro at et medlem har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre eksklusjon etter annet ledd, og foreningens behov tilsier det, kan sentralstyret suspendere medlemmet og foreslå at representantskapet fatter vedtak om eksklusjon. Suspendert medlem skal tas ut av tillitsverv og kan ikke representere foreningen. Suspendert medlem har ikke rett til bistand knyttet til vedtak om suspensjonen og forslag eller vedtak om eksklusjon fra sekretariatet eller noen av foreningens underorganer. Sentralstyret skal så snart som mulig informere Representantskapet om forslag til eksklusjon og eventuell suspensjon.

Representantskapet kan ekskludere medlem som gjentatt eller grovt har handlet i strid med DNVs vedtekter eller verdigrunnlag.

Vedtak om eksklusjon må fattes med minst 2/3 flertall. Før det blir gjort et slikt vedtak skal den det gjelder ha adgang til å uttale seg skriftlig eller muntlig overfor representantskapet. Sentralstyret og styrene i foreningsorganer som medlemmet tilhører skal også avgi sin uttalelse.

Representantskapet kan oppheve eksklusjon med minst 2/3 flertall etter innstilling fra sentralstyret. Når eksklusjon er opphevet meddeles det til vedkommende som samtidig tilbys medlemskap.