A. Sammensetning

Representantskapet består av ordfører og valgte medlemmer fra DNVs forhandlingsutvalg, lokalforeninger, særforeninger, student- og pensjonistforening. Disse kan ikke samtidig være sentralstyremedlem eller ansatt i sekretariatet.

B. Representasjon

Forhandlingsutvalgene (DNV-A og DNV-N) representeres med inntil fem representanter hver (til sammen ti representanter), særforeningene (AVF, FVS, HVF, PVF og SVF) med inntil to representanter hver (til sammen ti representanter) og lokalforeningene med én representant hver (til sammen tretten representanter). Studentforening og pensjonistforening har to representanter hver (til sammen fire representanter). Representantene velges for to år om gangen av sine respektive utvalg og foreninger.

Sentralstyret, generalsekretær og varaordfører skal være tilstede i representantskapsmøtet. Representantskapets ordfører kan kalle inn leder i komiteer, utvalg og råd som observatører til representantskapsmøtet.

Alle som har rett til representasjon på representantskapsmøtet har krav på skyss- og kostgodtgjørelse fra DNV.

C. Stemmefordeling

Representantskapsmøtet har 1000 stemmer totalt. Ordfører har 20 stemmer, studentforeningen har 50 stemmer og pensjonistforeningen har 50 stemmer. De resterende 880 stemmene fordeles med 40

40 % (352 stemmer) til forhandlingsutvalgene, 30 % (264 stemmer) til særforeningene og 30 % (264 stemmer) til lokalforeningene. Ved representantskapsmøtets åpning vedtas fordeling av stemmer innen forhandlingsutvalgene, særforeningene, student- og pensjonistforeningene og lokalforeningene. Fordelingen av de 352 stemmene til forhandlingsutvalgene og de 264 stemmene til særforeningene skal være i samsvar med utvalgenes og særforeningenes registrerte medlemmer ved tidspunkt for utsendelse av innkallingen. Stemmene skal fordeles som hele stemmer.

Fordelingen av de 264 stemmene til lokalforeningene skal være slik: Alle lokalforeninger tildeles først 15 stemmer hver seg. De resterende stemmene fordeles etter lokalforeningens registrerte medlemmer ved tidspunkt for utsendelse av innkallingen. Stemmene skal fordeles som hele stemmer.

Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av stemmene er representert. Alle saker avgjøres med simpelt flertall, når vedtektene ikke bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet har ordføreren dobbeltstemme.

President, sentralstyrets medlemmer, representantskapets varaordfører og møtende observatører har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett i representantskapsmøtet.

D. Møter

Representantskapet sammenkalles av ordføreren med minst en måneds varsel og avholder ordinært møte annethvert år innen utgangen av november måned. Sakslisten offentliggjøres på DNVs hjemmesider minst en måned før møtet. Møtet varsles tre måneder før det skal avholdes og saker som ønskes behandlet i ordinært representantskapsmøte må være mottatt av sentralstyret innen to måneder før møtet.

 

Ordføreren leder representantskapsmøtet som beskrevet i instruks i vedtektenes del 8A. Hvis både ordfører og varaordfører har forfall, velger representantskapet en setteordfører.

Møtene er åpne for alle medlemmer av DNV.

Bare valgte representanter har stemmerett.

Møteinnkalling med saksliste og eventuelle saksdokumenter skal være sendt representanter, forhandlingsutvalg, særforeninger, lokalforeninger, studentforening, pensjonistforening og observatører minst 10 dager før møtet holdes. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Møtet og avstemming kan gjennomføres elektronisk.

E. Ekstraordinært møte

Ekstraordinært representantskapsmøte kan sammenkalles når ordfører, sentralstyret eller halvparten av representantene krever det.

Møteinnkalling med saksliste og eventuelle saksdokumenter skal være sendt representanter, forhandlingsutvalg, særforeninger, lokalforeninger, studentforening, pensjonistforening og observatører minst 10 dager før møtet holdes. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Møtet og avstemming kan gjennomføres elektronisk.

F. Myndighet

Representantskapet er DNVs øverste myndighet.

G. Oppgaver

Representantskapet skal behandle saksliste som beskrevet i ordførerens instruks, se vedtektenes del 8A.

H. Avvikling av valg

Kandidater til tillitsverv utenom valgkomitéens innstilling bør oversendes sekretariatet i så god tid at de kan legges frem sammen med innkallingen til representantskapsmøtet.

Valgene skjer i følgende rekkefølge

a) ordfører og varaordfører

b) president, styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret

c) medlemmer til kontrollutvalg, valgkomité, vedtektsutvalg og yrkesetisk råd

e) revisor

Valgene skjer skriftlig dersom en av representantene krever det.

Ved valg av sentralstyre skal DNVs president velges først, deretter sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer en for en. DNVs president, sentralstyremedlemmer og sentralstyrets varamedlemmer velges for to år. Varamedlemmene velges som 1., 2. og så videre.

Dersom en kandidat ved valg av DNVs president, sentralstyremedlemmer og sentralstyrets varamedlemmer ikke oppnår flertall med minst 51% av avgitte stemmer ved første avstemming, foretas bundet avstemming mellom de to som har flest stemmer.

Dersom det ved omvalget oppstår stemmelikhet foretas loddtrekning.

Alle medlemmer er pliktig til å motta valg til et verv, men kan nekte å motta valg til samme verv i like lang tid som vedkommende har fungert.