A. Sammensetning, funksjonstid og møter

Sentralstyret består av DNVs president og fire styremedlemmer. Det har fire varamedlemmer. Sentralstyret tiltrer umiddelbart etter representantskapsmøtets avslutning.

DNVs president og sentralstyremedlemmer kan inneha samme verv i sentralstyret i maks 8 år.

Maksimal sammenhengende tjenestetid er 12 år.

Sentralstyret velger selv nestleder blant sentralstyremedlemmene.

Sentralstyret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede og samtlige medlemmer og varamedlemmer er varslet. Vedtak er gyldig når det oppnår minst tre stemmer.

Ledere i forhandlingsutvalgene, student- og pensjonistforeningene og DNVs ordfører har observatørstatus i sentralstyret.

Sentralstyret sammenkalles så ofte som DNVs president eller minst tre styremedlemmer finner det nødvendig.

B. Myndighet

Sentralstyret er DNVs utøvende organ og utfører oppgaver som angitt i vedtektenes del 8.B.