Sekretariatet er foreningens administrative apparat og skal bidra til at DNVs oppgaver løses effektivt og med mest mulig rasjonelle metoder. Sekretariatets generalsekretær har adgang til alle møter i DNVs politiske og administrative organer.