Representantskapet kan godkjenne sammenslutninger av veterinærer som representerer særinteresser på grunn av lovgivning, avtaleforhold eller på annen måte vedrørende arbeids-, inntekts-, ansettelsesmessige forhold og/eller stillingsmessig som forhandlingsutvalg. Bare ett forhandlingsutvalg, student- eller pensjonistforening kan godkjennes på grunnlag av samme særinteresser.

Forhandlingsutvalgene, student- og pensjonistforeningene har egne vedtekter, se del 2. Disse må ikke stå i strid med DNVs vedtekter. Vedtektene godkjennes av representantskapet.

Utvalgene/foreningene kan ikke oppta ordinære medlemmer som ikke er medlemmer av DNV.

Forhandlingsutvalgene kan i samråd med sentralstyret opptre selvstendig i saker som angår medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold, og skal ha seg forelagt alle slike saker.

Oppstår det tvil om en sak berører DNVs interesser, avgjøres dette av sentralstyret. Avgjørelsen kan klages inn for representantskapet. Sentralstyret avgjør om iverksettelse av vedtaket skal utsettes til klagefristen er ute og klagen er avgjort.