Representantskapet kan godkjenne sammenslutninger av veterinærer som representerer faglige særinteresser innen foreningen som særforening. Bare én særforening kan godkjennes på grunnlag av samme særinteresser.

Særforeningene har egne vedtekter, se del 3. Disse må ikke stå i strid med DNVs vedtekter. Særforeningenes vedtekter godkjennes av representantskapet.

Særforeningene kan ikke ha ordinære medlemmer som ikke er medlemmer av DNV. Særforeningene bør få seg forelagt alle viktige saker som berører deres faglige interesser.

Særforeningen er undergitt DNVs avgjørelse i saker som berører dennes interesse, men har ellers selvbestemmelsesrett.

Oppstår det tvil om en sak berører DNVs interesser, avgjøres dette av sentralstyret. Avgjørelsen kan klages inn for representantskapet. Sentralstyret avgjør om iverksettelse av vedtaket skal utsettes til klagefristen er ute og klagen er avgjort.