Lokalforeningene er lokale, regionale, faglige, fagpolitiske og sosiale foreninger.

Lokalforeningene har egne vedtekter, se del 4. Disse må ikke stå i strid med DNVs vedtekter. Lokalforeningenes vedtekter godkjennes av representantskapet.

Lokalforeningen kan ikke ha ordinære medlemmer som ikke er medlemmer av DNV.

Ny lokalforening må godkjennes av representantskapet. Lokalforeningen er undergitt DNVs avgjørelser i saker som berører dennes interesser, men har ellers selvbestemmelsesrett.

Oppstår det tvil om en sak berører DNVs interesser, avgjøres dette av sentralstyret. Avgjørelsen kan klages inn for representantskapet. Sentralstyret avgjør om iverksettelse av vedtaket skal utsettes til klagefristen er ute og klagen er behandlet.