Oppløsning av Den norske veterinærforening skal behandles ved to påfølgende representantskapsmøter. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall i begge avstemninger.

Blir det besluttet å oppløse foreningen, skal representantskapet avgjøre hva som skal skje med foreningens eiendeler.