A. Ordinært medlem

Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge, kan opptas som ordinære medlemmer.

B. Studentmedlem

Veterinærstudenter ved norske læresteder eller norske statsborgere som er opptatt ved og studerer veterinærmedisin ved utenlandske høgskoler eller universiteter, kan opptas som studentmedlem.

C. Pensjonistmedlem

Ethvert medlem av DNV som er blitt pensjonist i sitt hovedvirke regnes som pensjonistmedlem. Medlem som går ut i alderspensjon får status som pensjonistmedlem fra neste halvår. Etter fylte 70 år regnes alle medlemmer som pensjonistmedlemmer.

D. Æresmedlem

Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har vist særlig engasjement i foreningssammenheng og som gjennom dette har gjort seg særlig fortjent til foreningens og standens heder.

E. Invitert medlem

Personer som har vist særlig interesse for foreningen eller standen kan inviteres som medlem med observatørstatus.

Søknad/tildeling av medlemskap

Søknad om medlemskap etter punktene A og B sendes DNVs sekretariat og avgjøres av sentralstyret. Sentralstyret kan delegere sin myndighet til generalsekretæren. Medlemmer etter punkt B oppnår ordinært medlemskap etter punkt A ved autorisasjon som veterinær i Norge. Avslag på søknad om medlemskap etter A og B kan klages inn for representantskapet.

Ved melding fra de øvrige nordiske lands veterinærforeninger om at et av deres medlemmer er flyttet til Norge for å utøve virksomhet som veterinær, vil ordinært medlemskap i DNV inntre etter 3 måneder. Norske veterinærer som jobber i annet nordisk land og blir medlem i dette landets veterinærforening kan opprettholde medlemskap i DNV uten å betale kontingent. Utmelding som ordinært medlem i DNV kan skje umiddelbart når bekreftelse på innmelding i annen nordisk veterinærforening foreligger.

Medlemmer etter punktene D og E utpekes av representantskapet med minst 2/3 flertall etter innstilling fra sentralstyret.