Tvister kan søkes løst i DNVs lokalforeninger eller forhandlingsutvalg.

Tvister som ikke løses av underorganer kan bringes inn for DNVs sentralstyre om partene er enige om dette. Sentralstyret skal oppnevne inntil 3 upartiske personer blant DNVs medlemmer med relevant kompetanse i den hensikt å mekle. Meklerne får dekket sine reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste som DNVs tillitsvalgte. Partene dekker selv kostnader knyttet til meklingen med lik andel.