Representantskapet avgjør endring av vedtekter, instrukser eller oppløsning av utvalg og foreninger. Forslag om endring av vedtekter og oppløsning av utvalg eller forening krever 2/3 av stemmene på årsmøtet før de kan oversendes representantskapet. Forslag til endring av instruks krever alminnelig flertall. Forslag om dette må sendes styret senest tre måneder før årsmøtet. Styret sender forslag til medlemmene senest to måneder før årsmøtet.

Oppløsning av utvalget eller foreningen må stadfestes av nytt ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Ved eventuell oppløsning bestemmer representantskapet hvordan foreningens eller utvalgets midler skal anvendes.