Årsmøtet er utvalgenes/foreningenes øverste organ. Årsmøtet holdes minst annet hvert år. Årsmøtet er vedtaksført når det er innkalt slik det er bestemt i denne paragrafen. Utvalgenes/foreningenes medlemmer har møte-, tale- og stemmerett.

Årsmøtet skal


a) godkjenne innkalling og saksliste

b) velge møteleder. Møteleder kan ikke være medlem av styret

c) behandle styrets årsmeldinger vedrørende økonomi og aktiviteter siden forrige årsmøtet

d) behandle aktivitetsplan framlagt av styret fram til neste ordinære årsmøte

e) behandle innkomne saker og saker som styret legger fram

f) velge styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret

g) velge valgkomité

h) Studenforeningen og pensjonistforeningen velger desisor

Innkalling

Varsel om årsmøte sendes ut til medlemmene senest 2 måneder før møtet skal avholdes. Saker som ønskes behandlet og forslag til kandidater som sendes valgkomiteen må være sendt senest en måned før årsmøtet avholdes. Endelig innkalling med saksliste skal bekjentgjøres minst 14 dager før møtet.

Gjennomføring av årsmøte

Vedtak på årsmøte avgjøres med simpelt flertall blant dem som møter. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. Forslag om vedtektsendring og oppløsning av utvalget krever 2/3 flertall jf §2.10.

Ved valg er det anledning til å avgi forhåndsstemme. Hvis et medlem først har avgitt forhåndsstemme, men likevel ønsker å avgi stemme ved personlig oppmøte på årsmøtet, skal forhåndsstemmen forkastes. Det er ikke anledning til å ha med fullmakt fra andre medlemmer. Valg skal være skriftlige hvis det foreligger forhåndsstemmer, eller om noen krever det. Styret bestemmer hvordan stemmegivningen skal organiseres. Ved stemmelikhet ved valg foretas loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når 1/3 av medlemmene krever det, eller når styret, i samråd med DNVs sentralstyre, krever det. Kravet skal legges fram skriftlig. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte senest 14 dager før møtet finner sted. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som står i innkallingen.

Det enkelte utvalg og forening kan i eget reglement presisere krav til innkalling og gjennomføring av årsmøtet så langt dette ikke er i strid med DNVs vedtekter eller etiske retningslinjer.