Årsmøtet beslutter gjennom sitt reglement hvor mange styremedlemmer og varamedlemmer styret skal ha i tillegg til styreleder. Det skal likevel ikke være flere enn totalt 8 personer tilknyttet styret. Alle blir valgt for perioden fram til neste ordinære årsmøte. Styret velger selv nestleder.

Årsmøtet beslutter også om det skal stilles særskilte krav til styrets representative sammensetning, og hvilke regler som skal gjelde for innkalling av vara ved forfall.

Styret er vedtaksført når styret og varamedlemmer har fått innkalling og styreleder eller nestleder og minst to styremedlemmer eller varamedlemmer møter. Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller når to styremedlemmer krever det. Det skal avholdes minst to møter hvert år.

Styret ivaretar medlemmenes interesser i henhold til utvalgets formål i §2.2.

Innenfor de fullmakter som til enhver tid er gitt av DNVs representantskap, DNVs sentralstyre, eget årsmøte og eventuelle overordnete avtaler eller organer som DNV er tilsluttet, skal styret ha ansvaret for gjennomføring og oppfølging av eventuelle forhandlinger og inngåelse av avtaler. Styret utfører oppgaver som angitt i vedtektenes del 8.C.

Spesielle saker kan legges fram for medlemmene til uravstemning for endelig avgjørelse.

Styrets deltakelse i DNVs sentralstyre og DNVs representantskap

DNV-A og DNV-N:
Styreleder eller den styret utpeker møter som observatør i DNVs sentralstyre. Styret peker ut inntil fem utsendinger som skal representere utvalget ved DNVs representantskapsmøte.

DNV-S og DNV-P:
Styreleder, eller den styret utpeker, møter som observatør i DNVs sentralstyre. Styret peker ut inntil to utsendinger som sendes til DNVs representantskapsmøte.