Innmeldelse skjer til DNVs sekretariat.

Medlemskapet opphører ved

a) skriftlig utmeldelse innen hovedforfall

b) kontingentrestanse for mer enn 1 år

c) eksklusjon