Representantskapet avgjør forslag til endring av vedtekter, instrukser eller oppløsning av særforeninger. Forslag om endring av vedtekter og oppløsning av foreningene krever 2/3 av stemmene på årsmøtet før de kan oversendes representantskapet. Forslag til endring av instruks krever alminnelig flertall. Forslag om dette må sendes styret senest tre måneder før årsmøtet. Styret sender forslag til medlemmene senest to måneder før årsmøtet.

Oppløsning av foreningen må stadfestes av nytt ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Ved eventuell oppløsning avgjør representantskapet hvordan foreningens midler skal anvendes.