Årsmøtet er særforeningenes øverste organ. Årsmøtet holdes hvert år til tid og sted bestemt av foregående årsmøte. Tidspunkt og møtested bekjentgjøres med minst to måneders varsel.

Saker som ønskes behandlet og oppført på sakslisten må være styret i hende senest en måned før møtet. Årsmøtet ledes av en møteleder utpekt av styret, hvis årsmøtet ikke bestemmer annet.

Årsmøtet behandler følgende saker

a) årsberetning og regnskap.

b) budsjett, herunder kontingent og aktivitetsplan.

c) valg:

  1. styreleder
  2. styremedlemmer og varamedlemmer
  3. representant(er) til DNVs representantskapsmøte
  4. valgkomité
  5. desisor
  6. æresmedlem og invitert medlem

d) tid og sted for neste årsmøte

e) øvrige foreliggende saker

Møtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Foreningens medlemmer som er til stede på årsmøtet har stemmerett. Møtets beslutninger fattes med simpelt flertall når ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Valg

Valget foregår skriftlig når det foreligger flere forslag eller når noen krever det. Styrets leder velges særskilt. Styremedlemmene velges deretter enkeltvis. Funksjonstiden for styrets leder og styremedlemmer er to år. Velges et styremedlem til leder eller trer ut av styret i løpet av en funksjonsperiode, velges et nytt styremedlem for gjenværende periode. Dersom et styremedlem må tre ut av styret i første halvdel av funksjonstiden, velges et nytt styremedlem på første årsmøte for ett år.

Valgkomité, desisorer og varamedlemmer til styret velges for to år. Valgene foregår skriftlig om det er fremmet flere forslag.

Valg av representant(er) til representantskapet velges for to år, og valget skjer på det siste årsmøtet før ordinært representantskapsmøte. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas ett omvalg, deretter loddtrekning. Ethvert medlem plikter å motta valg, men kan nekte å motta valg i like lang tid som det har fungert.

Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Møtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel.