Styret består av tre til fem medlemmer med to til tre varamedlemmer. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges på årsmøtet. Styret velger selv nestleder.

Styremøtene holdes når styrelederen bestemmer det eller når minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene eller deres vara er tilstede. Den ene må være styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Styret utfører oppgaver som angitt i vedtektenes del 8.C.