Årsmøte skal avholdes årlig og varsles medlemmene minst 2 måneder i forkant. Innkalling med saksliste skal være medlemmene i hende minst 1 uke før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes lederen minst 2 uker før møtet.

Årsmøtet skal behandle

a) årsberetning og revidert regnskap

b) valg

c) fastsettelse av størrelse på eventuelle styrehonorarer

d) andre saker etter behov

Årsmøtet er beslutningsdyktig når medlemmene er lovlig varslet. Ordinære medlemmer har stemmerett. Alle saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel. Regler for vedtak er ellers de samme som for årsmøtet.

Valg

Årsmøtet velger

a) styreleder for 2 år

b) styremedlemmer for to år. Likevel skal valget – eventuelt ved loddtrekning – ordnes slik at minst ett styremedlem er på valg hvert år

c) varamedlemmer til styret for to år, slik at ett varamedlem er på valg hvert år

d) valgkomité

e) desisor

Valgene skal være skriftlig dersom det foreligger flere forslag eller noen krever skriftlig valg. Ethvert medlem plikter å motta valg til et verv, men det kan nekte å motta valg i like lang tid som det har innehatt tilsvarende verv.