Styret består av 3-5 medlemmer. Styreleder velges av årsmøtet. Årsmøtet velger en styrerepresentant for henholdsvis DNV-N og DNV-A, med personlige vararepresentanter. Representantene velges av og blant disse utvalgenes respektive medlemmer. Representantene for forhandlingsutvalgene kan fylle andre funksjoner i styret om årsmøtet ønsker det. Om mulig bør ansatte i både privat og offentlig sektor være representert i styret. Styret er beslutningsdyktig når tre av medlemmene er til stede. Lederen skal normalt representere lokalforeningen på DNVs representantskapsmøte. Styret utfører oppgaver som angitt i vedtektenes del 8.C.