§ 6.C.1 Medlemmer

Vedtektsutvalget består av leder og to medlemmer som oppnevnes av representantskapet for et tidsrom av fire år av gangen. Alle kan gjenoppnevnes, men slik at det sikres at ikke alle skiftes ut samtidig.

§ 6.C.2 Regelverket i DNV

Foreningens regelverk består av vedtekter og instrukser. Vedtektene beskriver organisatoriske rammer for styrer, råd og utvalg. Instruksene beskriver oppgaver for ulike organer.

§ 6.C.3 Oppgaver

Vedtektsutvalget skal sikre god kvalitet på utformingen og virkningen av regelverket. I sammenheng med dette, skal utvalget følge med på at foreningens regelverk er i samsvar med foreningens formål og virksomhet, samt at regelverket følger samfunnsutviklingen for øvrig.

Vedtektsutvalget skal foreslå nødvendige endringer i foreningens vedtekter og instrukser, enten på eget initiativ eller på oppdrag av representantskapet eller sentralstyret. Alle forslag til regelverksendringer fra andre av foreningens organer, skal legges fram for vedtektsutvalget for vurdering.

§ 6.C.4 Saksbehandling

Vedtektsutvalget legger fram sine forslag til endringer for foreningens representantskap. Regelverksendringer skal vedtas av representantskapet, jf foreningens hovedvedtekter §1.21. Vedtektsendringer.

Du kan laste ned vedtektene her (PDF, 61KB)