§ 6.D.1. Desisorer

Følgende organer skal utpeke egen desisor

  • forhandlingsutvalgene, student- og pensjonistforeningene
  • særforeningene
  • lokalforeningene

Desisor velges av årsmøtet for 2 år av gangen.

Desisorenes oppgaver

Desisorene har som oppgave å gjennomgå egen forenings aktiviteter og regnskaper opp imot gjeldende rammer gitt av årsmøtet og/eller representantskapet. De avgir uttalelse til sine respektive årsmøter. Desisor utarbeider en rapport som oversendes kontrollutvalget senest 1 måned etter årsmøtet.

§ 6.D.2. Kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av en leder, to medlemmer og tre varamedlemmer som velges av representantskapet. Leder velges blant DNVs samlede medlemsmasse. De to medlemmene velges blant hvert av forhandlingsutvalgenes medlemmer, henholdsvis DNV-A og DNV-N, med tilhørende personlige varamedlemmer. Kontrollutvalgets medlemmer velges for inntil 4 år av gangen. Hele kontrollutvalget bør ikke byttes ut samtidig. Varamedlem velges for inntil 2 år. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget kan ikke samtidig ha sentrale tillitsverv eller være ansatt i DNV.  

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget skal gjennomgå desisorenes rapporter, foreningens reviderte årsregnskap og sentralstyrets disposisjoner og underorganenes aktiviteter. Kontrollutvalget foretar en helhetsvurdering i forhold til gjeldende vedtekter, handlingsplaner, budsjett og øvrige vedtak fattet av representantskapet og/eller underorganenes årsmøter. 

Kontrollutvalget skal holdes løpende orientert via sakspapirer, regnskapsoversikter og andre dokumenter som er nødvendig for å kunne vurdere alle sider av foreningens/utvalgets virksomhet.

Kontrollutvalget skal gjennomgå foreningens reviderte årsregnskap og avgi uttalelse til representantskapet om regnskapet og sentralstyrets og DNVs utvalg og foreningers virksomhet. Representantskapet kan be kontrollutvalget om uttalelse også i andre saker.

Du kan laste ned vedtektene her  (PDF, 63KB)