§ 6.D.1. Desisorer

Følgende organer skal utpeke egen desisor

  • forhandlingsutvalgene, student- og pensjonistforeningene
  • særforeningene
  • lokalforeningene

Desisor velges av årsmøtet for 2 år av gangen.

Desisorenes oppgaver

Desisorene avgir uttalelse til sine respektive årsmøter. Desisor utarbeider en rapport som oversendes kontrollutvalget senest 1 måned etter årsmøtet.

§ 6.D.2. Kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av to medlemmer og ett varamedlem som velges av representantskapet. Kontrollutvalgets medlemmer velges for inntil 4 år av gangen. Hele kontrollutvalget bør ikke byttes ut samtidig. Varamedlem velges for inntil 2 år. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget kan ikke samtidig ha sentrale tillitsverv eller være ansatt i DNV.

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget skal gjennomgå desisorenes rapporter, foreningens reviderte årsregnskap og sentralstyrets disposisjoner. Kontrollutvalget foretar en helhetsvurdering i forhold til gjeldende vedtekter, handlingsplan, budsjett og øvrige vedtak fattet av representantskapet.

Kontrollutvalget skal holdes løpende orientert via sakspapirer, regnskapsoversikter og andre dokumenter som er nødvendig for å kunne vurdere alle sider av foreningens/utvalgets virksomhet.

Kontrollutvalget skal gjennomgå foreningens reviderte årsregnskap og avgi uttalelse til representantskapet om regnskapet og sentralstyrets og DNVs utvalg og foreningers virksomhet. Representantskapet kan be kontrollutvalget om uttalelse også i andre saker.

Du kan laste ned vedtektene her  (PDF, 43KB)