§ 8.B.1. Sentralstyrets rolle

Sentralstyret er DNVs utøvende organ som drifter foreningen på representantskapets vegne.

§ 8.B.2. Sentralstyrets oppgaver

Sentralstyret skal

a) arbeide for å fremme foreningens formål

b) drifte foreningen og treffe nødvendige avgjørelser på et overordnet nivå

c) fremme saker til representantskapet og sørge for at representantskapets vedtak blir satt i verk

d) forberede gjennomføring av representantskapsmøter etter avtale med ordfører

e) sørge for at nødvendige referater blir ført fra sentralstyremøter mv

f) se til at sentralstyrets innkallinger og referater, samt referater fra forhandlingsutvalg og særforeninger oversendes ordfører fortløpende

g) fastsette rammevilkår for eventuelt andre frikjøpte tillitsvalgte enn president

h) være oppmerksom på tilsettinger og reguleringer av veterinære stillinger i medlemmenes og standens interesser

i) søke sakkyndig bistand der dette er nødvendig

j) ansette generalsekretær etter representantskapets bestemmelser og fastsette generalsekretærs lønn. Stillingen er åremålsstilling på seks år, med mulighet for reengasjement en gang. Stillingen lyses ut senest 6 måneder før utgangen av hver åremålsperiode, og bør besettes med veterinær

k) ansette redaktør av foreningens tidsskrift

l) velge medlemmer til DNVs faste utvalg, komiteer og råd der valget ikke er tillagt representantskapet. Sentralstyret kan ved behov opprette midlertidige utvalg med fastsatt virketid og mandat

m) fremme forslag på revisor

n) foreslå æresmedlemmer, medlemmer som kan inviteres samt tildelinger av DNVs fortjenestemedalje

o) treffe nødvendige vedtak om suspensjon av medlem i særskilte tilfelle

p) bidra ved behov for tvisteløsning jamfør vedtektenes §1.8

q) orientere medlemmene om sentralstyrets arbeid og foreningens virksomhet

r) ha disposisjonsrett over foreningens informasjonskanaler og foreningens midler og fond

s) ta initiativ til å arrangere møter med faglig, fagpolitisk og sosialt innhold

t) innen utgangen av juni måned utarbeide og offentliggjøre en beretning om foreningens virksomhet og økonomiske stilling

u) ivareta foreningens og medlemmenes interesser for øvrig