§ 8.C.1. Styrets rolle

Med DNVs underorganer menes forhandlingsutvalg, student- og pensjonistforeninger, samt DNVs særforeninger og lokalforeninger. Styret er utvalgets/foreningens utøvende organ som drifter utvalget/foreningen på årsmøtets vegne.

§ 8.C.2. Styrets oppgaver

Styret skal

a) arbeide for å fremme utvalgets/foreningens formål

b) drifte utvalget/foreningen og treffe nødvendige avgjørelser i tråd med DNVs vedtekter og avtaler

c) nedsette nødvendige underutvalg og komitéer

d) fremme saker til årsmøtet, utarbeide årsmelding, forslag til aktivitetsplan og budsjett

e) se til at utvalgets/foreningens regnskap blir revidert

f) forberede innkomne og egne saker til årsmøtet og organisere evt forhåndsstemmegiving ved valg

g) offentliggjøre saksliste med årsberetning, regnskap og andre viktige årsmøtesaker gjennom DNVs informasjonskanaler minst 14 dager før årsmøtet.

h) gjennomføre årsmøte, sørge for at referat blir skrevet og at årsmøtets vedtak blir satt i verk

i) holde minst to styremøter i året og ellers innkalle til møter når forholdene tilsier det. Innkalling sendes DNV for videre distribusjon. Møtereferat sendes DNV for nettdistribusjon

j) behandle saker av faglig og organisasjonsmessig interesse for medlemmene

k) sørge for at det blir ført referater fra styrets møter og at innkallinger og referatene med tilhørende saksdokumenter oversendes DNVs sekretariat for arkivering

l) informere sentralstyret om utvalgets/foreningens virksomhet

m) holde sekretariat oppdatert på opplysninger om tillitsvalgte

n) i samarbeid med DNVs sekretariat holde medlemskartotek oppdatert. Bidra til gjensidig varsling ved dødsfall

o) oppnevne redaksjonskomité dersom utvalget/foreningen har eget medlemsblad

p) arbeide for tiltak som vil gi tillitsvalgte og andre medlemmer økt kompetanse

q) arbeide for å hindre konflikter mellom egne medlemmer og mekle i kollegiale tvister om dette er ønsket av kollegene

r) stimulere til at veterinærer som er i utvalgets/foreningens målgruppe skal bli medlemmer

s) forvalte utvalgets/foreningens midler og ivareta utvalgets/foreningens og medlemmenes interesser for øvrig

t) utpeke representanter som skal være kontaktpersoner og ansvarlig for utvalgets/foreningens arbeide i forhold til eventuelle internasjonale faglige sammenslutninger hvor utvalget/foreningen er medlem