§ 8.D.1. Ansvar

Generalsekretær plikter å holde seg orientert om aktuelle saker, til enhver tid informere sentralstyret og eventuelt fremlegge konkrete forslag vedrørende foreningens politikk.

Generalsekretær skal lede sekretariatet etter mest mulig rasjonelle metoder slik at foreningens administrative apparat fungerer effektivt.

§ 8.D.2. Personalansvar

Generalsekretær er overordnet alt personell i sekretariatet. Generalsekretær fremlegger en gang årlig for sentralstyret oversikt over de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

§ 8.D.3. Oppgaver

Generalsekretær er sekretær for sentralstyret samt ansvarlig for at sekretariatet tilbyr nødvendige sekretærtjenester til foreningens øvrige organer. Sammen med DNVs president er generalsekretær ansvarlig for fremleggelse av budsjetter og planer for økonomiske disposisjoner på lengre sikt.

§ 8.D.4. Økonomiansvar og fullmakter

Generalsekretær er foreningens forretningsfører, har prokura og er ansvarlig for de kasser og verdipapirer som foreningen eier eller forvalter.

§ 8.D.5. Habilitet

Generalsekretær skal innta en nøytral holdning i kollegiale saker.