§ 8.E.1. Valg

Revisor velges for to år av gangen på DNVs representantskapsmøte.

§ 8.E.2. Oppgaver

Revisor skal revidere DNVs regnskaper, samtlige regnskaper som er underlagt DNV, og de legater og fonds som forvaltes gjennom organer valgt eller utpekt av DNV.

Revisor skal avgi revisjonsberetning til sentralstyret som legger denne fram for representantskapet.

Revisor skal være generalsekretær og DNVs økonomiavdeling behjelpelig med råd angående regnskapsføringen.

§ 8.E.3.

Revisor skal være statsautorisert og utføre sitt arbeid i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser om revisjon og revisorer, og i samsvar med god revisjonsskikk.