Følgende tekst er sendt til Fylkesmennene:

De to viktigste endringene er:

  • Søkerne skal vanligvis oppgi faktisk utgangs- og endepunktet for den enkelte reise i søknaden.
  • Søknadsfristen endres til «90 dager etter at den enkelte reisen er gjennomført».

I og med at regelverket allerede er endret får dette konsekvenser for hvordan du skal fylle ut søknader om reisetilskudd for 2. og 3. kvartal, selv om det nye søknads- og saksbehandlingssystemet etter planen først skal tas i bruk i månedsskiftet august/september. Vi ber derfor om at du leser og setter deg inn i  det følgende:

Om utgangs- og endepunkt for reisen

I ny § 5 andre ledd heter det at «Som hovedregel skal faktisk utgangspunkt og endepunkt for reisen legges til grunn ved beregningen av tilskuddet. Hvis reisen ikke er foretatt som ledd i den veterinære vakttjenesten, skal avstanden fra nærmeste tilgjengelige veterinærforetak legges til grunn ved beregning av tilskudd».  

Frem til forskriften ble endret gikk regelen ut på at i alle tilfeller, bortsett fra der reisen var foretatt som ledd i veterinær vakttjeneste, så skulle det faste kontorstedet til nærmeste veterinær oppgis i søknaden og legges til grunn ved beregningen av tilskuddet. Nå er regelen presisert slik at dette bare er tilfellet dersom det finnes tilgjengelig veterinær med fast kontorsted nærmere der oppdraget blir utført, enn det faktiske utgangs- og endepunktet for reisen. For øvrig skal de faktiske punktene der reisen startet og sluttet oppgis og danne grunnlag for tilskuddsberegningen.

Fordi regelverksendringene kom etter at 3. kvartal var påbegynt, og fordi vi ikke hadde mulighet til å varsle på forhånd om når disse regelverksendringene ville tre i kraft, har trolig en del veterinærer allerede ført opp fast kontorsted som utgangs- og endepunkt for reisene i søknadsskjemaet for 2. kvartal og for mange av reisene i søknadsskjemaet for 3. kvartal. De som har gjort dette trenger ikke å endre det de har oppgitt som utgangs- og endepunkt for noen av disse reisene, med mindre de selv ønsker. 

Om søknadsfristen

I ny § 6 andre ledd heter det at «Søknadsfristen er 90 dager etter at reisen det søkes om tilskudd for, ble gjennomført». 

Siden den nye regelen trådte i kraft 3. juli, betyr dette at for reiser i 2. kvartal gjelder søknadsfristen slik den lød i forskriften frem til og med 2. juli 2020, som er 31. august. For reiser gjennomført i 3. kvartal er søknadsfristen 90 dager etter at den enkelte reisen ble gjennomført. 

Mer informasjon

Lenke til redegjørelse for og forklaring av regelendringer i fastsettelsesbrev av 6.8.2020 til endring av forskrift om tilskudd til veterinærreiser som er tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider.

Landbruksdirektoratet vil sende ut informasjon om når elektronisk søknadssystem for reisetilskuddsordningen kan tas i bruk og hvor du finner veiledning til bruken av systemet så snart dette er klart.