§ 6.A.1. Funksjon

DNVs yrkesetiske råd er foreningens faste organ i forhold som angår yrkesetikk. Spørsmål av yrkesetisk art behandles av Yrkesetisk råd.

§ 6.A.2. Mandat

Rådet har som oppgave å forvalte DNVs profesjonsetiske retningslinjer. Ved behandling av saker skal rådet foreta en konkret kobling mellom konkrete forhold og konkrete punkter i de profesjonsetiske retningslinjer, samt gi begrunnet uttrykk for om det eller de forhold man behandler er vurdert å være innenfor eller utenfor god yrkesetikk. Med god yrkesetikk forstås hva som anses å være god skikk av og blant veterinærer.

§ 6.A.3. Rådet

Rådet består av leder, nestleder og tre øvrige medlemmer samt tre varamedlemmer, som oppnevnes av representantskapet med en funksjonstid på to år.

Uttalelse fra rådet er gyldig når det er fattet med minst tre stemmer. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Ved inhabilitet skal berørt medlem fratre og erstattes av varamedlem.

Rådet kan fritt innhente nødvendig informasjon, faglige råd og uttalelser.

§ 6.A.4. Saksgang

Før saker behandles skal den eller de som saken gjelder gis anledning til å uttale seg. Rådets uttalelser er ikke juridisk bindende og kan endres ved ny vesentlig informasjon.

Rådet kan på eget initiativ ta opp prinsipielle spørsmål knyttet til de profesjonsetiske retningslinjene.

Saker som forelegges rådet skal være forberedt og best mulig opplyst. Rådet kan også selv innhente tilleggsopplysninger.

Den eller de som er berørt av en sak skal være gjort kjent med at saken blir tatt opp til behandling i rådet og informeres om rådets uttalelse.

Rådets uttalelser er retningsgivende for forståelsen av DNVs profesjonsetiske retningslinjer.

§ 6.A.5. Sekretariat

Det skal føres referat fra rådets møter.

Rådet skal sørge for at prinsipielle uttalelser fra rådet blir gjort kjent for medlemmene.

Rådet skal ha adgang til sekretærhjelp og nødvendige sekretariatstjenester i DNVs administrasjon.

Du kan laste ned vedtektene her (PDF, 43KB)