§ 6.B.1 Virkeområde

Vedtektene gjelder for valgkomitéene for følgende av DNVs organer

  • hovedforeningen
  • forhandlingsutvalgene, student- og pensjonistforeningene
  • særforeningene
  • lokalforeningene
§ 6.B.2 Medlemmer

Valgkomitéene bør være allsidig sammensatt og være representative for medlemsmassen. Medlem av valgkomitéene bør som hovedregel ikke sitte i mer enn to perioder sammenhengende. Hele komitéen bør ikke byttes ut samtidig.    

Valgkomitéene skal bestå av leder, inntil to medlemmer og inntil to varamedlemmer som alle velges for inntil to år av gangen.  
Hovedforeningens valgkomite har leder, fire medlemmer og to varamedlemmer som alle velges for inntil fire år av gangen.

§ 6.B.3 Oppgaver

Valgkomitéen skal foreslå kandidater til alle tillitsverv som er gjenstand for valg eller innstilling i representantskapsmøtet/årsmøtet.

Valgkomitéen må starte sitt arbeid i god tid før representantskapsmøtet/årsmøtet.

Komitéen kan fremme forslag om en eller flere kandidater til hvert tillitsverv. Kandidatene skal som hovedregel ha sagt seg villig til å stille til valg. Ethvert medlem plikter å motta valg, men kan nekte å motta valg i like lang tid som det har fungert.

§ 6.B.3.1

Hovedforeningens valgkomité må starte sitt arbeid i god tid og senest 6 måneder før representantskapsmøtet. Det er sekretariatets oppgave å informere komitéens leder og medlemmer om tidspunkt for representantskapsmøtet. Sekretariatet skal gi komitéens leder oversikt over hvilke tillitsverv med tilhørende valgperiode som det skal foreslås kandidater til.

Komitéen skal tidlig oppfordre særforeninger, forhandlingsutvalg, lokalforeninger, pensjonist- og studentforeninger om å komme med forslag til kandidater.

Valgkomiteen vurderer kandidatene og styresammensetningen på fritt grunnlag.

Komitéens forslag til kandidater må være hos sekretariatet senest to måneder før dato for representantskapsmøtet. Forslagene må foreligge skriftlig.

§ 6.B.3.2

Valgkomitéene for DNVs utvalg og foreninger bør starte sitt arbeid i så god tid at innstillingen fra valgkomitéen er styret i hende en måned før årsmøtet. Det er styrets oppgave å informere valgkomitéen om tidspunkt for årsmøtet.

Du kan laste ned vedtektene her (PDF, 84KB)